Säkerhetsstrategen

Med säkerhetskulturen i fokus

Utbildning

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom arbetsmiljöområdet antingen i egen regi eller genom samarbetspartner.

Ta greppet på er säkerhetskultur.

Vi hjälper er.

Din partner för ett
effektivt arbetsmiljöarbete.

Våra tjänster

Våra tjänster

Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder inom arbetsmiljöområdet.

Om oss

Säkerhetsstrategen drivs av Johan Nylander som har en bred erfarenhet av arbetsmiljöarbete i olika företag och organisationer. 2013 bildade Johan företaget Nylander Strategi & Utveckling samtidigt som arbete bedrevs inom startup företaget Samsystem.

Säkerhetskultur

Ta greppet på er säkerhetskultur
Vi hjälper er på vägen i arbetet med att utveckla och stärka er säkerhetskultur. Det finns även en del enklare verktyg ni kan använda själva.

Arbetsmiljöverket

Håll dig uppdaterad om vad som sker från Arbetsmiljöverket. Du hittar senaste informationen här.

Nyheter

Säkerhetsstrategen är godkänd av AFA Försäkring som utbildningsanordnare. Det innebär att om ni anlitar oss som utbildare så får ni bidrag av AFA Försäkring.

Ny medarbetare!

Vi har den stora glädjen att presentera Filip Ingeson som ny medarbetare i Säkerhetsstrategen. Filip är inne på sluttampen av utbildning till arbetsmiljöingenjör och är redan i full gång med olika uppdrag för att skapa en bättre arbetsmiljö.

SÄKERHETSKULTUR

Ta greppet på er säkerhetskultur Vi hjälper er på vägen i arbetet med att utveckla och stärka er säkerhetskultur. Det finns även en del enklare verktyg ni kan använda själva.

ARBETSMILJÖVERKET

Håll dig uppdaterad om vad som sker från Arbetsmiljöverket. Du hittar senaste informationen här.

Nyheter

Säkerhetsstrategen är godkänd av AFA Försäkring som utbildningsanordnare. Det innebär att om ni anlitar oss som utbildare så får ni bidrag av AFA Försäkring.

godkänd av AFA Försäkring som utbildningsanordnare.

”Säkerhetsstrategen är godkänd av AFA Försäkring som utbildningsanordnare. Det innebär att om ni anlitar oss som utbildare så får ni bidrag av AFA Försäkring. Om skyddsombud och chefer medverkar erhålls 70 % i bidrag och är det enbart skyddsombud/chefer så erhålls 50 % i bidrag”. Mitt tips är att satsa på en BAM utbildning med både chefer och skyddsombud. Det brukar ge bäst resultat och bidrar till samsyn och samverkan”

IA-systemet för rapportering
av olyckor och tillbud.

Säkerhetsstrategen har stöttat några företag med att införa AFA försäkrings system för rapportering av risker, tillbud och olyckor. Två organisationer som använt systemet i vissa av sina verksamheter beslutade att köra systemet fullt ut i alla sina företag i de länder där de verkar.

I det ena fallet bestämde sig Lantmännen att införa det i alla sina bagerier i Europa, totalt drygt 10 länder (Danmark, Finland, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Ungern, Polen, Ukraina, Ryssland, England). Här genomfördes utbildningar på plats och säkerställande att enheterna kunde nyttja systemet i den utsträckning som Lantmännen hade beslutat. Projektet bedrevs under ca ett år och har varit ett viktigt led I Lantmännens systematiska arbetsmiljöarbete. Dessutom har ett standardiserat arbetssätt införts som underlättar att samla in statistik och följa upp arbetsmiljöarbetet på koncernnivå.

I det andra fallet fungerade Säkerhetsstrategen som projektledare för att införa IA-systemet i företaget NKT. Här utvecklades rutiner för arbetssätt, utbildning på plats och stöttning av det lokala införandet. Föruton enheterna i Sverige som redan använde IA så infördes systemet i Danmark, Polen, Tyskland och Tjeckien.

Arctic Paper Grycksbo

Arctic Paper Grycksbo ville ta ett steg vidare i säkerhetsarbetet och genom säkerhetssamtal stärka säkerhetskulturen. Metodiken bygger på Beteende Baserad Säkerhet där man genom observationer och efterföljande dialog på ett systematiskt sätt identifierar och medvetandegör beteenden.

Tillsammans med plats- och säkerhetschef lades en plan upp för hur införandet skulle ske. En pilotgrupp utbildades genom teori och övningar varefter säkerhetsdialoger genomfördes. Säkra beteenden förstärktes och riskfyllda beteenden medvetandegjordes. Därefter har en större grupp utbildats vilket borgar för att arbetssättet blir etablerat.

Michael Fejér, VD

Kraton Chemicals AB

Nödlägesövning

Kraton Chemicals i Sandarne omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381). Ett led i detta är att regelbundet genomföra nödlägesövningar. Säkerhetsstrategen deltog i planerande, genomförande och uppföljning av en sådan övning. Målet var att testa organisationen då ett antal nyckelpersoner ej fanns på plats (vilket ofta är fallet).  Övningen gjordes så verklighetstrogen som möjligt och omfattade moment såsom skadad personal (såväl egen som entreprenör), hamnssäkerhet (ISPS), insats av räddningstjänst samt mediebevakning. Det hela var lärorikt och har lett till bekräftelse på att befintliga rutiner fungerar bra. I några fall fanns behov av vissa uppdateringar. De uppsatta målen med övningen uppnåddes.

Rottneros Vallvik

Som ett led i Vallviks satsning på arbetsmiljön beslutades om att ta fram en arbetsmiljöhandbok.

Boken ska fungera som en introduktion för nyanställda men också som en referens och uppslagsbok för befintlig personal. I stora drag beskriver handboken hur Vallvik bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Beslut har fattats om att även ta fram en handbok för personalen i Rottneros andra massabruk i Rottneros.

Näringslivsbolaget

Jag tog under 2017 kontakt med Johan för att få hjälp med att få igång vårt arbetsmiljöarbete. Vi inrättade rutiner, checklistor och riskbedömningar tillsammans. Nu har vi kommit igång och det är upp till oss att hålla det levande. Vi hade inte kommit igång på samma fina sätt utan Johan, när han på sitt lugna fina sätt förklarade hur vi skulle tänka i olika frågor.

Anita Öberg, VD

LUP Technologies

I samarbete med LUP Technologies AB stöttade Säkerhetstrategen med att sälja, och bistå med rådgivning vid implementation, av LUPNUMBER® som är ett webbbaserat utbildningssystem. Kunden var en konstellation av skogsindustriföretag och målgruppen för systemet var lastbilschaufförer som lastar eller lossar gods på deras industriområden. Lastbilschaufförer är en kategori av underentreprenörer till industrin som ofta glöms bort när det gäller att informera om säkerhetsregler som gäller på de enskilda industrierna. Dessutom är det ofta svårt att nå målgruppen då chaufförerna har sitt ursprung i många olika länder och sällan förstår svenska eller engelska. Med hjälp av LUPNUMBER® kan chaufförerna informeras på effektivt sätt på ett språk de förstår vilket resulterar i en säkrare arbetsmiljö för alla som befinner sig på området

Jakob Armö, grundare LUP Technologies

Hochtief

Johan var inne och stöttade vårt projekt Vårby Backe – Förbifart Stockholm som BAS U handläggare under sommaren 2019. Arbetsuppgifterna var att organisera miljö och arbetsmiljöarbetet på plats tillsammans med BAS U. Detta gjordes i samarbete med beställaren Trafikverket. Vi är nöjda med resultatet och att det fungerade bra att arbeta med Johan.

David Gahribo HSEQ Manager Hochtief

Eco Log

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på Eco Log hade under några år inte varit i fokus oc vi behövde stöttning för att få det att blomstra igen.

Johan var tillgänglig som konsult och bedömdes kunna hjälpa oss med detta. Några av de områden vi arbetade med var att få igång rapportering av arbetsmiljöhändelser och IA-systemet implementerades och vi fick verklig fart på rapporteringen. Vi genomförde BAM utbildning för alla chefer och skyddsombud. Ett IT-stöd för hantering av våra kemikalier infördes. Skyddsronder med olika fokusområden genomfördes och följdes upp på ett effektivare sätt än tidigare. Efter Johans insats kunde vi själva ta lead i arbetsmiljöarbetet i och med att en bra grundstruktur skapats

Företagsutbildarna

I och med samarbetet med Säkerhetsstrategen har vårt utbud utökats inom arbetsmiljöområdet, där vi nu kan erbjuda utbildningar i Kemiska hälsorisker och BAS P/U. Genomförandet av dessa utbildningar har varit såväl på plats hos kund som digitalt. Utbildningarna har anpassats efter kundernas behov och genom våra kursutvärderingar ser vi fina omdömen från nöjda deltagare.

Arconi

Vi behövde stöd i ett av våra projekt uppe i Östersund. Det Johan hjälpte oss med var att stötta BAS U och BAS P under det pågående bygget. Arbetet bestod framför allt att i att bidra med kompetens gällande granskning av arbetsberedningar, riskanalyser och se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerade på byggarbetsplatsen.

FeelGood

Då vi saknade en arbetsmiljöingenjör i regionen kunde vi ta hjälp av Säkerhetstrategen i olika typer av uppdrag. Det gällde såväl mätningar av luftföroreningar, kunders riskanalyser, utbildningar inom kemi- och byggarbetsmiljö, BAM-utbildning som föreläsare inom området Säkerhetskultur. Samarbetet oss emellan har fungerat bra och vi och våra kunder har varit nöjda med de utförda uppdragen.